Kosten & Voorwaarden

Kosten
De kosten voor gitaarles zijn gebaseerd op het advies van het KNTV. Voor dit jaar is het tarief voor gediplomeerde privé-pedagogen vastgesteld op € 49,00 per uur. Met € 48,00 per uur blijft Gitaarschool Meppel hier iets onder.

Het tarief voor een wekelijkse individuele les van 20 minuten is daarmee vastgesteld op € 64,00 per persoon per maand, op basis van 10 maanden per jaar.
-Voor de zomermaanden juli en augustus wordt niet gefactureerd, ongeacht het aantal lessen in die maanden.
-Leerlingen ouder dan 21 jaar betalen verplicht 21% BTW bovenop het lesgeld. Leerlingen onder de 21 jaar zijn hiervoor vrijgesteld.
-In overleg zijn ook andere lesvormen mogelijk, zoals duo- en groepslessen of eens per 14 dagen les.

 

Algemene Voorwaarden
- De leerlingen/ouders van leerlingen van Gitaarschool Meppel gaan akkoord met de algemene voorwaarden, zoals die hieronder staan vermeld.

- Gitaarschool Meppel geeft op een professionele manier gitaarles, onder leiding van een gediplomeerd docent.

- Gitaarlessen bij Gitaarschool Meppel geschieden op wekelijkse basis, tenzij anders is afgesproken. Het aantal lessen per jaar kan dus varieren. In schoolvakanties en op feestdagen is er geen les, tenzij anders is afgesproken. Lesuitval door een vakantie- of feestdag heeft geen invloed op het lesgeld van die maand.

- De betaling voor de gitaarlessen wordt uitgespreid over 10 maanden. Aan het begin van elke maand wordt per e-mail een factuur verstuurd. Deze dient binnen de gestelde termijn van 14 dagen te worden voldaan. Het is ook mogelijk om voor een heel seizoen of een half seizoen ineens te betalen.

- Leerlingen van 21 jaar of ouder betalen per maand 21% BTW bovenop het standaard lestarief. Leerlingen tot de leeftijd van 21 jaar worden vrijgesteld van BTW.

- Wanneer een leerling afwezig is, dient de docent hiervan op de hoogte te worden gebracht. Bij afwezigheid van de leerling worden de lessen, tenzij anders afgesproken, niet ingehaald. Afwezigheid van de leerling is ook geen reden tot restitutie van het lesgeld, tenzij anders is overeengekomen met de docent.

- Wanneer de docent afwezig is, zal hij persoonlijk met de leerling een afspraak maken om de les in te halen of om een andere oplossing te zoeken. Afwezigheid van de docent geeft dan ook, tenzij anders is afgesproken, geen recht op restitutie van lesgeld. Dit recht is geheel voorbehouden aan de docent.

- Wanneer de leerling door lichamelijke of psychische omstandigheden anders of minder functioneert dan gewoonlijk, dient dit te worden gemeld bij de docent.

- De docent heeft geheimhoudingsplicht wat betreft de privé-omstandigheden van de leerling.

- Bij het uitschrijven van een leerling geldt de opzegtermijn van een maand.